AIKENDENKO là công ty sản xuất tập trung vào việc duy trì “ mối quan hệ mật thiết giữa con người và máy móc”.

Đảm bảo hoạt động kinh doanh có thể cùng tồn tại song song với vấn đề bảo vệ môi trường toàn cầu, AIKENDENKO đã lập ra những phương châm hoạt động sau đây:

1. Công ty sẽ tích cực phát triển hoạt động bán hàng các thiết bị tự động hóa tác động thấp như bảng điện,bảng điều khiển, điện và các bộ phận điện tử.

2. Công ty sẽ bảo vệ nguồn tài nguyên hữu hạn thông qua hiệu quả sử dụng của việc tái chế hàng hóa và sản phẩm xanh.

3. Công ty sẽ góp phần giảm thiểu xu thếnóng lên toàn cầu bằng cách tiết kiệm điện và hướng tới một văn phòng làm việc thân thiện với môi trường

4. Công ty triệt để cách ly hoặc tái chế phế liệu đồng thời kiểm soát mức độ ô nhiễm môi trường từ chúng

5. Công ty sẽ chấp thuận và tuân thủ luật môi trường liên quan đến hoạt động kinh doanh

6. Để thực hiện hiệu quả chính sách môi trường, công ty sẽ đề ra những mục tiêu giúp mọi người làm việc có kế hoạch và chủ động.

7. Công ty sẽ phổ biến chính sách này cho tất cả nhân viên trong suốt các hoạt động công cộng và giáo dục về môi trường

Công ty sẽ xây dựng và không ngừng cải thiện một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả để khẳng định phương châm hoạt động và chính sách môi trường này.